کنتراست رنگی | ماها
شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

کارگاه های هنری آموزشگاه ماها          شنبه 15_19                            کلوپ طراحی یکشنبه 15_19                            طراحی پایه 16_18                        […]

  برنامه های آموزشی ماها برای آشنایی با هریک ازبرنامه ها و فعالیت های این مرکز هنری با کلیک بر روی آن به بخش مربوطه مراجعه کنید:

* قابل توجه هنرستانی ها و کنکوری های عزیز*  چرا ماها ؟ 1- فقط یکبار هزینه دوره را پرداخت کنید .تا دانشجو شدنتان شهریه پرداخت شده محفوظ می ماند وفقط در صورت افزایش مبلغ شهریه ، اختلاف آن را پرداخت می کنید.  * شما به هر دلیلی (رتبه بد درتئوری ،عدم علاقه به شهر پذیرفته […]

اطلاع رسانی از اتفاقات فرهنگی هنری : هنرمند گرامی ، اگر تا کنون برای آگاهی ازاخبار هنری به منبعی تخصصی وبه روز دسترسی نداشته اید ؛می توانید با ثبت نام در بانک اطلاعات هنرمندان البرز، این اطلاعات را به صورت رایگان دریافت کنید. برای ثبت نام یا تکمیل اطلاعات خود از دو طریق می توانید […]

کنتراست رنگی

منظور از کنتراست در مبحث رنگ، علاوه بر وجود تضاد میان رنگ ها، وجود روابطی است که تأثیرات متقابل رنگها بر یک دیگر را از نظر بصری مورد بررسی قرار میدهد. آگاهی هنرمند نسبت به چگونگی به کارگیری کنتراستهای مختلف و برقراری روابط میان رنگ ها در یک اثر هنری، تأثیر آن را بر مخاطب بیش تر کرده و پیام مورد نظر صاحب اثر را به راحتی منتقل می کند.

کنتراست های رنگ عبارتند از:
۱ . کنتراست ته رنگ
۲ . کنتراست تیرگی – روشنی رنگ
۳ . کنتراست رن گهای سرد و گرم
۴ . کنتراست رنگهای مکمل
۵ . کنتراست همزمانی رنگ ها
۶ . کنتراست کیفیت
۷ . کنتراست کمیت یا وسعت سطوح رنگ ها

کنتراست ته رنگ
این کنتراست که از ساده ترین کنتراست های رنگی است با استفاده از رنگ های خالص که با سیاه، سفید و خاکستری مخلوط نشده باشند به وجود می آید. بنابراین منظور از رنگ های خالص فقط رنگ های اصلی نیست. هر چند شدیدترین کنتراست ته رنگ میان سه رنگ اصلی زرد، قرمز و آبی به وجود می آید. در رنگ های درجه ی دوم و سوم که از رنگ های اصلی فاصله می گیرند، از شدت کنتراست ته رنگ نیز کاسته می شود.

contrast of mail color

ایجاد کنتراست ته رنگ با رنگهای اصلی

contrast of color

ایجاد کنتراست ته رنگ با استفاده از رن گهای اصلی، درجه دوم و درجه سوم

mmhr1353636857

استفاده از کنتراست ته رنگ در پوستر هشتمین جشنواره ی بین المللی فیلم فجر. مرتضی ممیز

کنتراست تیرگی – روشنی رنگ

تأثیری که این نوع کنتراست روی مخاطب اثر هنری می گذارد پس از کنتراست ته رنگ از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تیرگی و روشنی، رنگ ها و شکل ها را از یک دیگر متمایز می کند و درک بصری ما از برجستگی و فرورفتگی اشیا و دوری و نزدیکی آن ها به میزان تیرگی و روشنایی آ نها بستگی دارد.

تیرگی و روشنایی رنگ ها تحت تاثیر نوری که بر آن ها تابیده م یشود، تغییر می کند. وقتی از شدت نور کاسته می شود رن گهای گرم مثل قرمز تیره تر و رن گهای سرد مثل آبی روشن تر به نظر می رسند. استفاده از کنتراست تیرگی و روشنی در یک اثرهنری قدرت تأثیرگذاری رنگ ها را بیش تر می کند.

contrast light and dark

ایجاد کنتراست تیرگی – روشنی با درجات مختلفی از رنگ بنفش که با سیاه تیره و با سفید روشن شده اند.   درجات مختلف خاکستری متناسب با رنگهای شکل سمت راست

کنتراست رنگ های سرد و گرم
سردی و گرمی رنگ ها و کنتراستی که از طریق به کارگرفتن آ نها در کنار یک دیگر ایجاد می شود بر پایه ی یک حس درونی و از طریق قوه ی بینایی احساس م یشود. در میان رنگ ها می توان قرمز نارنجی را پرحرار تترین و سبز آبی را سردترین رنگ احساس کرد. البته برای تفکیک رن گهای گرم و سرد مرز مشخصی وجود ندارد. زیرا رنگ ها تحت تأثیر سایر رنگ هایی که در مجاورت آ نها قرار گرفته اند یا احساس درونی مخاطب سرد یا گرم به نظر می رسند. رنگهای گرم معمولا نزدیک تر و رنگ های سرد حتی اگر در فاصله ی یکسانی هم قرار داشته باشند، عقب تر دیده می شوند. بنابراین با بهره گیری از درجه ی حرارت رنگ ها می توان علاوه بر نمایش دوری و نزدیکی در یک اثر هنری، پرسپکتیو جوی را نیز نشان داد.

Contrast of hot amd cold color

ایجاد کنتراست سرد و گرم

ما برخی از رنگ ها مثل قرمز، نارنجی و گاهی زرد و رنگ هایی نظیر این ها را گرم و رنگ هایی مثل سبز، آبی و ترکیب های مربوط به آن ها را معمولا سرد احساس می کنیم.
سردی و گرمی رنگ ها و کنتراستی که از طریق به کار گرفتن آن ها در کنار ی کدیگر ایجاد میشود بر پایه یک حس درونی و از طریق قوه بینایی احساس می شود.
رنگ هایی که مقدار زیادی آبی دارند (از بنفش تا سبز) نسبت به رنگ هایی که زرد یا قرمز بی شتری در خود دارند (از مغز پسته ای تا ارغوانی) خود را سردتر نشان می دهند.

کنتراست رنگ های مکمل
همان طور که در بحث رنگ های مکمل گفته شد این رنگ ها از ترکیب رنگ های اصلی ساخته می شوند. بنابراین از مخلوط کردن دو رنگ مکمل نیز مانند سه رنگ اصلی، خاکستری تیره ای به دست می آید.
در چرخه ی دوازده رنگ ایتن دو رنگ مکمل به صورت قطری روبروی هم قرار می گیرند. مثل زرد و بنفش. زمانی که دو رنگ مکمل دریک ترکیب کنار ی کدیگر قرار می گیرند، هر کدام درخشش دیگری را تقویت کرده و در ایجاد رابط هی هماهنگ میان رنگها نقش مهمی ایفاء می کنند.

Contrast complementary colors

استفاده از کنتراست رن گهای مکمل در اثر ریشارت لوزه

کنتراست همزمانی رنگ ها
تاثیر عمومی رنگها روی حس بینایی و رابطه ای که میان رنگهای مکمل وجود دارد کنتراست همزمان را به وجود می آورد. وقتی ما یک رنگ را مشاهده می کنیم چشم در همان لحظه رنگ مکمل آن را از نظر بصری طلب میکند و اگر این رنگ وجود نداشته باشد، چشم و ذهن انسان آن را به وجود می آورد.

Contrast Color Sync

در مرکز هر کدام از رنگ های خالص بالا یک مربع خاکستری قرار داده شده که به دلیل تاثیر کنتراست همزمان، هر یک از مربع های خاکستری به رنگ مکمل زمینه ی خود متمایل شده است. (مربع خاکستری در شکل (الف) به رنگ بنفش، در شکل (ب) به رنگ سبز و در شکل (ج) به رنگ نارنجی متمایل شده است.)

کنتراست کیفیت
منظور از کیفیت، حالت خلوص و اشباع رنگ است. از قرار گرفتن یک رنگ خالص در کنار رنگ های ناخالص که با سیاه، سفید، خاکستری و یا رنگ مکمل خود مخلوط شده اند، کنتراست کیفیت رنگ ایجاد می شود. درخشش و درجه ی خلوص یک رنگ، زمانی که در مجاورت رن گهای ناخالص قرار بگیرد بیش تر می شود. برعکس اگر رنگ های ناخالص در کنار رنگ های خالص قرار بگیرند کدرتر به نظر می رسند. از کنتراست کیفیت در یک ترکیب برای به نمایش گذاشتن اوج درخشش رن گها و جذابیت آ نها استفاده می شود.

gray contrast

قرار گرفتن رنگ های درخشان در میان خاکستری های خاموش سبب شده تا این رن گها درخشش بیشتری پیدا کنند

gray contrast1

بهره گیری از رنگ های خالص در کنار رنگ های ناخالص توسط فرانکو بالان برای نشان دادن بازی های المپیک زمستانی

کنتراست کمیت یا وسعت سطوح رنگی

استفاده از کنتراست های ته رنگ، سرد و گرم و کیفیت برای نشان دادن شدت کنتراست وسعت سطوح رنگی نقش بسیار مهمی دارد. زیرا خلوص، گرمی و درخشش رنگ ها تاثیر قوی در ایجاد این نوع کنتراست دارند. رابطه ی بزرگی و کوچکی سطوح رنگین در ایجاد این کنتراست نقش اصلی را به عهده دارد و این رابطه باید به گونه ای باشد که هماهنگی میان رنگ ها برقرار شده و هیچ کدام از آ نها به لحاظ بصری بر دیگری برتری خاصی نداشته باشد. به عنوان مثال یک لکه ی تیره در میان رن گهای روشن برای نشان داده شدن نیاز به سطح بزرگتری دارد ولی یک لکه ی روشن برای جلوه کردن میان رنگ های تیره باید وسعت سطح کمتری داشته باشد.
بنابراین میزان درخشش و خلوص رنگ و میزان بزرگی سطح یا لکه ی رنگی در ایجاد این نوع کنتراست نقش مهمی دارند. تفاوت میزان درخشش رنگ ها نسبت به یک دیگر مبنای ایجاد تناسب میان سطوح رنگی است. به همین دلیل ارز شهای عددی رنگ های مکمل را نسبت به یک دیگر را در این جا می آوریم:

زرد به بنفش ۹: ۳
یعنی وسعت سطح رنگ بنفش باید سه برابر وسعت رنگ زرد باشد تا هماهنگی بصری بین این دو رنگ برقرار گردد.

yellow violet
نارنجی به آبی ۸: ۴
یعنی وسعت سطح رنگ آبی باید دو برابر وسعت سطح رنگ نارنجی باشد تا از نظر بصری با آن هماهنگ شود.

orang blue
قرمز به سبز ۶: ۶
برای ایجاد هماهنگی بین سبز و قرمز باید وسعت سطح آن ها یکسان باشد.

red green

 

برگفته از کتاب توانایی به کارگیری کنتراست های هفتگانه در ارائه ی آثار تجسمی

دیدگاه خود را به ما بگویید.